Onderzoeksfocus

In essentie zoekt de RUL steeds actief naar aansluiting bij maatschappelijke vraagstukken en interesses, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. Om in te spelen op bestaande maatschappelijke uitdagingen in Suriname, kiest de RUL er daarom voor om haar onderzoek samen te brengen in een aantal speerpunten binnen twee overkoepelende domeinen, beiden in een meertalige en multiculturele context, met name “health care challenges throughout the lifespan” en “early childhood education”.


 • Health care challenges throughout the lifespan:
  Onderzoek binnen dit domein zet zowel in op het ontwikkelen van diagnostisch en interventiemateriaal bruikbaar in de Surinaamse context (binnen de 5 deelgebieden van Logopedie: Stem-Spraak-Taal-Slikken-Gehoor), alsook de ontwikkeling van logopedische protocols die kunnen gebruikt worden in de verschillende logopedische settings. Onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen dit domein zal in nauwe samenwerking gebeuren met maatschappelijke stakeholders o.a. ziekenhuizen, poliklinieken, de beroepsvereniging LOGOSU, logopediepraktijken, alsook bevoegde beleidsmakers.


 • Early childhood education in a multilingual context:
  Internationaal onderzoek toont aan dat kinderen meer succesvol zijn in hun schoolloopbaan wanneer zij een goede basis krijgen vanaf hun vroege kinderjaren en in de beginjaren van het onderwijs. Onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen dit domein zal in nauwe samenwerking dienen te gebeuren met stakeholders binnen de vroege kindontwikkeling, bv. UNICEF, alsook bevoegde beleidsmakers.


Deze speerpunten binnen het domein ‘Health care challenges throughout the lifespan’ zijn:
- Preventive measures & assessment
- Designing effective and sustainable intervention
- Diversity of health care
- E-health


De speerpunten binnen het domein ‘Early childhood education in a multilingual context’ zijn:
- Improvement of early educator practices and early education
- Identifying types of professional development to support teacher’s needs
- Impacting on young children’s language and literacy
- Screening and assessment measures at school

Het onderzoekscentrum werkt aan projecten die vallen binnen één van de speerpunten dewelke zijn gespecifieerd in haar tweejarig onderzoeksplan.

Internationaal perspectief

Het uitgevoerde onderzoek van de RUL is internationaal van opzet. RUL publiceert haar resultaten in rapporten alsook externe wetenschappelijke artikelen en tijdschriften. Daarnaast zullen RUL-onderzoekers regelmatig lezingen voorzien op (inter)nationale conferenties en congressen. Door actief samen te werken met de overheid, gezondheidsinstanties en scholen, streeft de RUL naar toepassingen met een groter bereik dan de wetenschap alleen.

Onderzoeksteam

Het onderzoek van de RUL is georganiseerd in groepen waarin (inter)nationale onderzoekers verbonden aan Thomas More, KU Leuven, Anton de Kom Universiteit, studenten, maatschappelijke stakeholders waaronder LOGOSU, ziekenhuizen,… en vertegenwoordigers van bevoegde ministeries, samenwerken. Onderzoeksteams worden samengesteld op basis van gedefinieerde projecten. De projecten zijn gespecificeerd in wetenschappelijke relevantie, expliciete doelstellingen, een concreet werkplan en geplande output.

Financiering

Naast ondersteuning vanuit de faculteiten Medische Wetenschappen en Humaniora, van Anton de Kom Universiteit en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zal de RUL actief op zoek gaan naar externe lokale en internationale financiering, o.a. Erasmus+ KA107, Unicef.Lopende onderzoeken


Onderzoeksplan 2020-2021
In navolging van de uitgevoerde onderzoeksprojecten tussen januari 2018 en december 2019 en gebaseerd op de bekomen resultaten, zijn er al enkele vervolgprojecten opgestart of in voorbereiding. Deze projecten behoren tot de volgende onderzoeksdomeinen en speerpunten:


‘Health care challenges throughout the lifespan’:

 • Preventive measures & assessment
 • - Normering instrument mondelinge taalvaardigheid Suriname
  - Logopedisch protocol: identificatie communicatie- en slikstoornissen na CVA

 • Designing effective and sustainable intervention
 • Diversity of health care
 • - Spraakklankverschillen tussen Surinaams-Nederlands en verschillende moedertalen Suriname

 • Tele-health


 • 'Early childhood education in a multilingual context’:

 • Improvement of early educator practices and early education
 • - Creëren van een krachtige leeromgeving op school
  - Creëren van een krachtige leeromgeving thuis

 • Impacting on young children’s language and literacy
 • - Surinaamse kinderen klaarmaken voor een goede leesstart

 • Identifying types of professional development to support teacher’s needs
 • Screening and assessment measures at school